اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل:

دکتر آرش زاهد

رئیس هیأت مدیره:

دکتر علی یگانه

نایب رئیس:

خانم زهرا بدخشیان

مسؤول امور مالی:

آقای کیوان عسگری پور

عضو هیأت مدیره:

آقای خلیل باقری

بازرس:

خانم مریم زارعی

بازرس:

خانم بتول بیگی

عضو علی البدل:

خانم فهیمه عقیلی

عضو علی البدل:

آقای مجتبی اخوان