اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل:

دکتر آرش زاهد

رئیس هیأت مدیره:

دکتر علی یگانه

نایب رئیس:

خانم زهرا بدخشیان

مسؤول امور مالی:

آقای حسن قائلی

عضو هیأت مدیره:

آقای شهاب الدین افضل

بازرس:

آقای کیوان عسگری پور

بازرس:

آقای خلیل باقری